Repayment Assistance Programme Form:  Individual Customer
Borang Program Bantuan Pembayaran: Pelanggan Individu

Important Note: All fields are mandatory. Your submission will not go through if you missed any of the fields.
Nota Penting: Semua ruangan wajib diisi. Penyerahan anda tidak akan diterima sekiranya anda tertinggal mana-mana ruangan.


Important: In the event we are not able to accommodate to your request for a 50 percent reduction of monthly instalment payment with interest/profit, we will proceed to offer you with a Payment Holiday for three months with interest/profit
Penting: Sekiranya kami tidak dapat memenuhi permintaan anda untuk pengurangan bayaran ansuran bulanan sebanyak 50 peratus berserta faedah/keuntungan, kami akan terus menawarkan kepada anda Cuti Bayaran untuk tempoh tiga bulan berserta faedah/keuntungan


Kindly share with us your reason in requesting for the Repayment Assistance (select 1)*
Sila nyatakan sebab anda memohon untuk Bantuan Pembayaran (pilih 1)*

Please select the industry that you are attached to*
Sila pilih industri anda*

Full Name (as per NRIC)*
Nama Penuh (mengikut Kad Pengenalan)*

NRIC Number (Numbers only)*
Nombor Kad Pengenalan (Nombor sahaja)*

Mobile Number (e.g. 0123456789, non-Malaysian numbers, please add '+ country code', e.g. +65xxxxxxx for SG)*
Nombor Telefon Bimbit (contohnya, 0123456789, untuk nombor telefon bukan dari Malaysia, sila sertakan '+ kod negara' seperti +65xxxxxxx untuk SG)*

Email Address*
Alamat E-mel*

Please indicate the product(s) for which you are seeking the Repayment Assistance (you may select more than one product):
Sila nyatakan produk mana yang anda ingin memohon untuk Bantuan Pembayaran (anda boleh memilih lebih daripada satu produk):

Mortgage/ Home Financing-i
*
Pinjaman/Pembiayaan Gadai Janji/Perumahan*  

Commercial Property Loan/ Financing-i
*
Pinjaman/Pembiayaan Harta Komersial*  

Auto Financing/-i
*
Pinjaman Sewa Beli/Pembiayaan Kenderaan*  

Personal Financing-i/ AmMoneyLine/-i
*
Pembiayaan Peribadi/AmMoneyLine/-i*  

Loan/ Financing-i for Amanah Saham Bumiputera (ASB)*

Pinjaman/Pembiayaan untuk Amanah Saham Bumiputera*  

Please select the Repayment Assistance programme that you desire (select only one)*
Sila pilih Program Bantuan Bayaran yang anda ingin memohon (pilih satu sahaja)*

* Mandatory field to fill up. / Ruangan ini mesti diisi.

 

I, hereby, declare that / Saya, dengan ini, mengisytiharkan bahawa:
  • all the information provided is correct and accurate, and the Bank reserves the right to rescind the offer of assistance if it is found that the information provided is inaccurate and/or misleading; / semua maklumat yang diberikan adalah betul dan tepat, dan Bank berhak untuk menarik balik tawaran bantuan tersebut sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan adalah tidak tepat dan/atau mengelirukan;
  • my loan/financing is not in arrears exceeding 90 days, as at the date of my application; / pinjaman/pembiayaan saya tidak mempunyai baki tertunggak selama lebih dari 90 hari, pada tarikh saya membuat permohonan;
  • my loan/financing is presently not under rehabilitation with Credit Counselling and Debt Management Agency (AKPK); and / pinjaman/pembiayaan saya kini tidak di dalam pemulihan dengan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK); dan
  • I am aware that interest/profit will continue to accrue on the deferred amounts and the Bank can recover additional interest/profit costs from changes in my instalment payments. / saya menyedari bahawa faedah/keuntungan akan terus terakru ke atas amaun yang tertangguh dan Bank boleh mendapatkan semula kos faedah/keuntungan tambahan daripada perubahan dalam pembayaran ansuran saya.
  • I will attempt to normalise any arrears amount (if any) for my account/s during the payment holiday period / Saya akan berusaha untuk melangsaikan sebarang tunggakan (sekiranya ada) bagi akaun saya semasa tempoh cuti bayaran.

Repayment Assistance Programme Form:  Individual Customer
Borang Program Bantuan Pembayaran: Pelanggan Individu

Important Note: All fields are mandatory. Your submission will not go through if you missed any of the fields.
Nota Penting: Semua ruangan wajib diisi. Penyerahan anda tidak akan diterima sekiranya anda tertinggal mana-mana ruangan.


Important: In the event we are not able to accommodate to your request for a 50 percent reduction of monthly instalment payment with interest/profit, we will proceed to offer you with a Payment Holiday for three months with interest/profit
Penting: Sekiranya kami tidak dapat memenuhi permintaan anda untuk pengurangan bayaran ansuran bulanan sebanyak 50 peratus berserta faedah/keuntungan, kami akan terus menawarkan kepada anda Cuti Bayaran untuk tempoh tiga bulan berserta faedah/keuntungan


Kindly share with us your reason in requesting for the Repayment Assistance (select 1)*
Sila nyatakan sebab anda memohon untuk Bantuan Pembayaran (pilih 1)*

Please select the industry that you are attached to*
Sila pilih industri anda*

Full Name (as per NRIC)*
Nama Penuh (mengikut Kad Pengenalan)*

NRIC Number (Numbers only)*
Nombor Kad Pengenalan (Nombor sahaja)*

Mobile Number (e.g. 0123456789, non-Malaysian numbers, please add '+ country code', e.g. +65xxxxxxx for SG)*
Nombor Telefon Bimbit (contohnya, 0123456789, untuk nombor telefon bukan dari Malaysia, sila sertakan '+ kod negara' seperti +65xxxxxxx untuk SG)*

Email Address*
Alamat E-mel*

Please indicate the product(s) for which you are seeking the Repayment Assistance (you may select more than one product):
Sila nyatakan produk mana yang anda ingin memohon untuk Bantuan Pembayaran (anda boleh memilih lebih daripada satu produk):

Mortgage/ Home Financing-i
*
Pinjaman/Pembiayaan Gadai Janji/Perumahan*  

Commercial Property Loan/ Financing-i
*
Pinjaman/Pembiayaan Harta Komersial*  

Auto Financing/-i
*
Pinjaman Sewa Beli/Pembiayaan Kenderaan*  

Personal Financing-i/ AmMoneyLine/-i
*
Pembiayaan Peribadi/AmMoneyLine/-i*  

Loan/ Financing-i for Amanah Saham Bumiputera (ASB)*

Pinjaman/Pembiayaan untuk Amanah Saham Bumiputera*  

Please select the Repayment Assistance programme that you desire (select only one)*
Sila pilih Program Bantuan Bayaran yang anda ingin memohon (pilih satu sahaja)*

* Mandatory field to fill up. / Ruangan ini mesti diisi.

 

I, hereby, declare that / Saya, dengan ini, mengisytiharkan bahawa:
  • all the information provided is correct and accurate, and the Bank reserves the right to rescind the offer of assistance if it is found that the information provided is inaccurate and/or misleading; / semua maklumat yang diberikan adalah betul dan tepat, dan Bank berhak untuk menarik balik tawaran bantuan tersebut sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan adalah tidak tepat dan/atau mengelirukan;
  • my loan/financing is not in arrears exceeding 90 days, as at the date of my application; / pinjaman/pembiayaan saya tidak mempunyai baki tertunggak selama lebih dari 90 hari, pada tarikh saya membuat permohonan;
  • my loan/financing is presently not under rehabilitation with Credit Counselling and Debt Management Agency (AKPK); and / pinjaman/pembiayaan saya kini tidak di dalam pemulihan dengan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK); dan
  • I am aware that interest/profit will continue to accrue on the deferred amounts and the Bank can recover additional interest/profit costs from changes in my instalment payments. / saya menyedari bahawa faedah/keuntungan akan terus terakru ke atas amaun yang tertangguh dan Bank boleh mendapatkan semula kos faedah/keuntungan tambahan daripada perubahan dalam pembayaran ansuran saya.
  • I will attempt to normalise any arrears amount (if any) for my account/s during the payment holiday period / Saya akan berusaha untuk melangsaikan sebarang tunggakan (sekiranya ada) bagi akaun saya semasa tempoh cuti bayaran.